Knygos menas 1 (tipografika ir kaligrafija)

Anotacija

Supažindinti studentus su Knygos Menas I specifika bei problematika. Supažindinti su tipografika  bei kaligrafija, pagrindiniais kūrimo principais bei priemonėmis. Studentams išdėstomas trumpas įvadas apie tipografikos bei šrifto istoriją, ištakas. Supažininama su tiklsine literatūra, pristatomi pagrindiniai komponavimo principai bei elementai. Pristatoma, kur ir kaip naudojama tipografika ir šriftas, paanalizuojam kokios išraiškos priemonės tinkamos.Aptariami ir įsisavinami vizualumo bei perskaitomumo kalusimai. Skatinama tikslingai, racionaliai bei kūrybiškai komponuoti šriftą bei tipografiką, gebėti tikslingai paisrinkti reikaimus šrifto charakterius, elementus, motyvuotai komponuoti formate, vizualiai ir raiškiai išpildyti tipografines užduotis.

Julija Panova, kaligrafijos kompozicijos, 1 k., 2013 m., vad. R. Kepežinskas

Julija Panova, kaligrafijos kompozicijos, 1 k., 2013 m., vad. R. Kepežinskas

Įgytos teorinės ir praktinės žinios padės studentui suprasti tipografikos pradmenis, knygos meno ir grafinio dizaino specifiką. Įgytas žinias studentas galės taikyti kūrybiniuose darbuose kuriant mikro tipografkos kompocizijas. Užsiėmimų metu lavinamas racionalus bei kūrybingas mąstymas, ugdo supratimą apie erdvės problematiškumą darbe, šrifto charakterių, dydžių, šviesumo/ tamsumo santykį. Šio kurso esmė ir tikslas yra  kaip kaip apipavidalinti tam tikras užduotis tipografikos pagalba, sudarinti vizualumo, meninės raiškos bei racionalumo santykį.

Miglė Kriaučiūnaitė, tipografikos kompozicijos, 1 k., 2013 m., vad. j. Mikulskytė

Miglė Kriaučiūnaitė, tipografikos kompozicijos, 1 k., 2013 m., vad. j. Mikulskytė

Tikslai ir gebėjimai

Esminiai tipografikos bei kaligrafijos bruožai, skirtumai, tipografikso bei šrifto istorinės ištakos. Suvokia tipografikos pradmenis, meninę bei racionaliąsias puses, geba atlikti tyrimą, kūrybingai pritaiko, interpretuoja įgytas tipografikos bei šrifto žinias. Suvokia tipografiką kaip kalbos, rašto vizualią grafiškai išreikštą meninę kompoziciją, geba motyvuotai ir tikslingai parinkti deramus šriftus, suderina dydžius, perskaitomumą, vizualumą.

Gabrielė Gikytė, tipografinis plakatas, 1 k., 2013 m., vad. j. Mikulskytė

Gabrielė Gikytė, tipografinis plakatas, 1 k., 2013 m., vad. j. Mikulskytė

Geba atlikti tislinės auditorijos tyrimą, tam tikrai tikslinei grupei kuria motyvuotas tipografines kompozicijas. Analizuoja kami r kaip dedikuoti tam tikrą tipografinę kompociziją. Domisi, analizuoja kas ir kaip skaitys tipografiškai sukomponuotą tekstą, pagal surinktą informaciją racionaliai pritaiko įgytas žinias tekstinėje kompozicijoje.

Renka informaciją, domisi tipografkos ir šrifto naujovėmis, pritaiko įgytas žinias kūryboje.

Geba tikslingai ir raiškiai parinkti deramus šriftus, kokybiškai atlieka kompozicijas su Adobe Indesign CS 4-6 programine įranga. Suvokia perskaitomumo ir vizualumo klausimus, geba įgytas žinias pritaikyti kuriant skirtingas kompozicijas skirtingoms tikslinėms grupėms. Analizuoja ir kūrybiškai pritaiko tipografinius elementus, šriftus bei jų derinius: dydžius, intensyvumą, pozicijas. Suvaldo bei geba kūrybingai, tikslingai, racionaliai komponuoti tipografiką tam tikrame formate. Geba sukurti skirtingo intensyvumo ir nuotaikos tipografines kompozicijas (statiškas, dinamiškas, racionalias, iracionalias, tamsias, šviesias). Žino kaip ir ką nori sukurti tipografikos pagalba. Supranta kaip paruošti failą spaudai, motyvuotai parenka kompozicijos spausdinimui tinkamą popierių.

Tikslingai, etiškai, dalykiškai dalinasi įgytomis žiniomis bei informacija apie kaligrafiją bei tipografiką. Motyvuotai ir pagrėstai diskutuoja rašto/ perskaitomumo/ vizualumo temomis. Geba inicijuoti diskusijas kursiokų bei dėstytojų tarpe.

Tiria, analizuoja, tikslingai reprezentuoja tipografines bei kaligrafines kompocizijas.

Geba sudominti aplinkinius, nes motyvuotai ir įtaigiai pristato kursinius darbus atsiskaitymo metu. Dalyvauja rašto meno parodose.

Geba savarankiškai analizuoti, tirti, kurti tipografikos bei šrifto pagalba. Geba atskirti pagrindinius tipografikos šriftus, išraiškos metodus, žino racionaliąsias puses bei geba žinias pritaikyti kūryboje bei meninėje veikloje. Profesionaliai ir atsakingai naudojasi programine įranga kurdamas tipografines kompozicijas. Savarankiškai planuoja studijų ir kūrybos procesus. Kūrybiškai integruoja įgytas žinias tolimesnių studijų bei kųrybos procesuose: suvokia tipografiką kaip begalinę spaudos formų ir raiškos įvairovę.

Dėsto: Rimvydas Kepežinskas (kaligrafija), Jolanta Mikulskytė (tipografika)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>