Magistro studijų programa (621W10001)

  • Grafikos magistrantūros studijų programos tikslas – ugdyti kūrybingą, analitiškai mąstantį, tiriantį ir reflek-tuojantį profesionalų grafiką menininką, gebantį visiškai savarankiškai ir savitai kurti aktualų ir kontekstualų grafikos meną tradicinėmis ir/ar naujausiomis technologijomis; ugdyti kūrėją sąmoningai ir kryptingai formuojantį savo unikalų meninį braižą, kūrybinį mąstymą, turintį pilietinę poziciją, diegiantį naujoves meninėje veikloje, plečiantį grafikos meno raiškos lauką ir gebantį savo menine kūryba įsilieti į įvairove ir nuolatine kaita pasižymintį šiuolaikinio meno pasaulį nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste.
  • Grafikos magistrantūros studijų centre yra kūrybiška, moksli, inovatyvi, socialiai atsakinga asmenybė, turinti universalių tarpdalykinių gebėjimų, aiškias vertybines nuostatas ir platų kultūrinį akiratį. Meniniai tyrimai yra orientuoti į asmenybės tobulėjimą, žmogaus gerovę. Asmens ugdymas grindžiamas mokslo žiniomis ir vertybėmis, skatinančiomis kūrybines naujoves visose gyvenimo srityse, ekokultūrą, tvarią plėtrą, inovatyvių darbo vietų kūrimą, demokratijos, pasitikėjimo ir bendradarbiavimo nuostatas bei sveiką gyvenseną. Į magistrantą nukreiptas studijų procesas pasižymi orientacija ne tik į konkrečius mokymosi siekinius, bet visų pirma į studijų rezultatų autentiškumą ir asmeninį prasmingumą. Analizuodami informaciją, spręsdami menines ir kitas problemas, veikdami ir reflektuodami savo patirtį, besimokantieji yra aktyvūs ir koncentruojasi ties pagrindinėmis idėjomis, aptaria savo įžvalgas ir patys kuria savo realybę. Spartus technologijų ir ekonomikos vystymasis, globalizacija, darnios plėtros būtinybė, projektinių ryšių prioritetas darbo rinkoje, tarpdisciplinių tyrimų ir inovacijų svarba neišvengiamai kviečia besimokančiuosius tapti savarankiškais savo gyvenimo ir veiklos kūrėjais – prisiimti atsakomybę už nuolatinį savo tobulėjimą, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti su įvairių sričių specialistais, gebėjimą dirbti tarptautinėje erdvėje, sumanumą identifikuojant ir sprendžiant problemas bei organizuojant veiklą.
  • Grafikos magistrantūros studijų programos tikslas išskleistas per visą studijų procesą ir glaudžiai susieti su sąmoningu studijuojančiuoju. Iš esmės du magistrantūros studijų metai – tai laikas, kai skatinamas interdiscipliniškas mąstymas ir meninė praktika, siekiant kurti aktualų meną, aktualią kultūrą. Tai laikas, kai atliekami tyrimai būdų, kuriais vizualinis menas gali išlaikyti ir/ar išardyti, ir/ar perkurti mūsų turimas kultūrines nuostatas ir tradicijas. Tai apie mokymąsi kurti meną, kaip kultūrinę produkciją, sukeliančią pokyčius sąmonėje. Studijų metu magistrantas turi laiko, erdvės ir galimybių vystyti savo talentą, atrasti dar neišnaudotas, nepatirtas, iki šiol neapmąstytas perspektyvas ir formuoti brandesnę savo asmenybę.

 Profesinės karjeros galimybės

  • Magistrai gali dirbti iliustruotojais, knygos menininkais leidyklose, dizaino, spaudos bei reklamos agentūrose kaip kūrybiniai darbuotojai, meniniai redaktoriai, idėjų generatoriai ir atlikėjai, dalyvauti ir organizuoti įvairius meninius projektus, kuruoti parodas, būti žiuri komisijos nariais ir ekspertais, organizuoti privatų meno verslą, užsiimti individualia kūrybine veikla, dalyvauti Lietuvos ir tarptautinėse meno parodose ir konkursuose. Baigę specialų pedagogikos kursą gali dirbti dailės ir technologijų mokytojais, meno krypčių kolegijų, aukštųjų mokyklų, universitetų dėstytojais bei tęsti mokslinę ir kūrybinę veiklą studijuodami doktorantūroje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>